Višnjički venac 99, 11000 Beograd

Mobilni: +381658472871

Oblasti prava

Services

Krivično pravo

Advokatska kancelarija advokata Jovane D. Popović specijalizovana je za pružanje pravne zaštite klijentima u svim fazama krivičnog postupka, pred sudovima svih nivoa i drugim institucijama i organima Republike Srbije. Aktivnosti u ovoj oblasti prava ne podrazumevaju isključivo odbranu okrivljenih, već i zastupanje interesa lica koja su oštećena krivičnim delom.

Services

Porodično pravo

Advokat Jovana D. Popović svoju pažnju je, između ostalog, usmerila i na pružanje kvalitetne zaštite pojedinca u ostvarivanju njihovih prava i interesa u oblasti porodičnog prava, posebno u sporovima za zaštitu od nasilja u porodici nad ženama i decom, gde je znanje i iskustvo sticala kroz saradnju sa Savetovalištem protiv nasilja u porodici, kao i kroz pružanje pravne pomoći žrtvama nasilja u “Sigurnoj kući” sa advokaticom Tijanom Kostić. U okviru porodičnopravne zaštite kacelarija advokata Jovane D. Popović je u mogućnosti da Vam pruži usluge zastupanja u bračnim sporovima, sporovima za zaštitu prava deteta, sporovima za vršenje, odnosno lišenje roditeljskog prava, sporovima za izdržavanje kako deteta, tako i supružnika, kao i zastupanje u sporu za zaštitu od nasilja u porodici, zatim u oblasti zaključenja predbračnihi ugovora, te zastupanje u sporovima oko podele imovine stečene u toku trajanja braka.

Services

Nasledno pravo

Advokatska kancelarija advokata Jovane D. Popović, sa svojim saradnicima bavi se pokretanje ostavinskog postupka, zastupanjem u ostavinskom postupku, u slučaju spora i u parničnom postupku, sastavljanje testamenta, kao i svih ugovora u naslednom pravu, ugovora o doživotnom izdržavanju i ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života.

Services

Građansko pravo

Advokatska kancelarija advokata Jovane D. Popović, sa svojim saradnicima, specijalizovana je i za pružanje pravne zaštite klijentima, uključujuči i fiziička i pravna lica, u postupku zaključenja svih vrsta ugovora, sticanja prava svojine na nepokretnostima i aktivnosti u pogledu sprovođenja potrebnih promena u Katastru nepokretnosti.

Takođe, naš tim Vam je na raspolaganju kada je u pitanju pravna zaštitia i sporovi iz oblasti naknade materijalne i nematerijalne štete, te zastupanje ovim povodom pred sudovima, osiguravajućim društvima i drugim subjektima.

Services

Оblast radnog prava

Pružanje pravnih saveta oko svih pitanja iz oblasti radno-pravnih odnosa i zastupanje u radnim sporovima, priprema opštih akata za poslodavce, pravilnika o radu, ugovora o radu i aneksa istih, sporazuma o prestanku radnog odnosa. Savetovanje klijenta povodom donošenja odluka u vezi sa zapošljavanjem i uslovima rada.

Services

Korporativno pravo

Naš tim je u mogućnosti da Vam pruži sve pravne usluge u vezi sa osnivanjem i statusnim promenama privrednih subjekata, njihovom aktivnošću i učešćem na tržištu, poslovnim odnosima, te, konačno, u vezi sa likvidacijom i stečajem. Navedeno podrazumeva i zastupanje u odnosima sa drugim privrednim subjektima, te pred sudovima i svim drugim državnim organima. Osim toga, kompetentni smo da Vam pružimo konsultantske usluge u vezi sa mogućnostima realizacije Vaše ideje sa aspekta pozitivnog prava Republike Srbije i definisanje razvoja iste u skladu sa okvirima pravnog sistema, na koji način unapred definišemo potencijalne probleme u razvoju i delatnostima vašeg biznisa i time umanjujemo rizike za Vaše poslovnje.