Višnjički venac 99, 11000 Beograd

Mobilni: +381658472871

  • slider
    ADVOKAT JOVANA D. POPOVIĆ

O meni

Icon

Advokat Jovana D. Popović rođena je 1986. godine u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, nakon čega je uspešno završila i master akademske studije na istom fakultetu.


Karijeru u advokaturi započinje 2011. godine u advokatskoj kancelariji advokata Viktora Gostiljca, predsednika Advokatske komore Srbije od 2017. godine, gde je sarađivala i sa advokatima Nebojšom Stankovićem i Tijanom Kostić.


Početkom 2015. godine otvara svoju advokatsku kancelariju i istovremeno ostvaruje stalnu saradnju sa advokatima Momom Botorićem, Marinom Zdravković, Ivanom Ivanovićem i Srđom Šćekićem. Na ovaj način forimiran je tim pozdanih, ozbiljnih, odgovornih i stručnih advokata kompetentnih da na najbolji mogući način pruže zaštitu klijentima u svim oblastima prava, podrazumevajući, pri tom, kako zastupanje njihovih interesa u odnosu sa drugim subjektima tako i njihovu zaštitu pred sudom i drugim državnim organima.


Advokatska kancelarija advokata Jovane D. Popović pruža pravne usluge klijentima u oblasti krivičnog prava, imovinskog, ugovornog, naslednog i porodičnog prava, te radnog i korporativnog prava.


Posedovanje znanja iz više oblasti je upravo ono što omogućava da za naše klijente osmislimo najbolje rešenje za sve vrste pravnih problema sa kojima su suočeni, nezavisno od njihove komplikovanosti i da, uz široku mrežu kontakata i detaljan i praktičan uvid u sve aspekte problema, pronađemo najbolji i najefikasniji način za potpunu realizaciju i zaštitu Vaših interesa.

Services

Krivično pravo

Advokatska kancelarija advokata Jovane D. Popović specijalizovana je za pružanje pravne zaštite klijentima u svim fazama krivičnog postupka, pred sudovima svih nivoa i drugim institucijama i organima Republike Srbije. Aktivnosti u ovoj oblasti prava ne podrazumevaju isključivo odbranu okrivljenih, već i zastupanje interesa lica koja su oštećena krivičnim delom.

Services

Porodično pravo

Advokat Jovana D. Popović svoju pažnju je, između ostalog, usmerila i na pružanje kvalitetne zaštite pojedinca u ostvarivanju njihovih prava i interesa u oblasti porodičnog prava, posebno u sporovima za zaštitu od nasilja u porodici nad ženama i decom, gde je znanje i iskustvo sticala kroz saradnju sa Savetovalištem protiv nasilja u porodici, kao i kroz pružanje pravne pomoći žrtvama nasilja u “Sigurnoj kući” sa advokaticom Tijanom Kostić. U okviru porodičnopravne zaštite kacelarija advokata Jovane D. Popović je u mogućnosti da Vam pruži usluge zastupanja u bračnim sporovima, sporovima za zaštitu prava deteta, sporovima za vršenje, odnosno lišenje roditeljskog prava, sporovima za izdržavanje kako deteta, tako i supružnika, kao i zastupanje u sporu za zaštitu od nasilja u porodici, zatim u oblasti zaključenja predbračnihi ugovora, te zastupanje u sporovima oko podele imovine stečene u toku trajanja braka.

Services

Nasledno pravo

Advokatska kancelarija advokata Jovane D. Popović, sa svojim saradnicima bavi se pokretanje ostavinskog postupka, zastupanjem u ostavinskom postupku, u slučaju spora i u parničnom postupku, sastavljanje testamenta, kao i svih ugovora u naslednom pravu, ugovora o doživotnom izdržavanju i ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života.

Services

Građansko pravo

Advokatska kancelarija advokata Jovane D. Popović, sa svojim saradnicima, specijalizovana je i za pružanje pravne zaštite klijentima, uključujuči i fiziička i pravna lica, u postupku zaključenja svih vrsta ugovora, sticanja prava svojine na nepokretnostima i aktivnosti u pogledu sprovođenja potrebnih promena u Katastru nepokretnosti.

Takođe, naš tim Vam je na raspolaganju kada je u pitanju pravna zaštitia i sporovi iz oblasti naknade materijalne i nematerijalne štete, te zastupanje ovim povodom pred sudovima, osiguravajućim društvima i drugim subjektima.

Services

Оblast radnog prava

Pružanje pravnih saveta oko svih pitanja iz oblasti radno-pravnih odnosa i zastupanje u radnim sporovima, priprema opštih akata za poslodavce, pravilnika o radu, ugovora o radu i aneksa istih, sporazuma o prestanku radnog odnosa. Savetovanje klijenta povodom donošenja odluka u vezi sa zapošljavanjem i uslovima rada.

Services

Korporativno pravo

Naš tim je u mogućnosti da Vam pruži sve pravne usluge u vezi sa osnivanjem i statusnim promenama privrednih subjekata, njihovom aktivnošću i učešćem na tržištu, poslovnim odnosima, te, konačno, u vezi sa likvidacijom i stečajem. Navedeno podrazumeva i zastupanje u odnosima sa drugim privrednim subjektima, te pred sudovima i svim drugim državnim organima. Osim toga, kompetentni smo da Vam pružimo konsultantske usluge u vezi sa mogućnostima realizacije Vaše ideje sa aspekta pozitivnog prava Republike Srbije i definisanje razvoja iste u skladu sa okvirima pravnog sistema, na koji način unapred definišemo potencijalne probleme u razvoju i delatnostima vašeg biznisa i time umanjujemo rizike za Vaše poslovnje.